Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL DE

Informatie

2008-04-02 Resolutie van het Europees Parlement over kankerbestrijding in de uitgebreide Europese Unie
Lees meer 
2008-03-10 De federale minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS) stelt het Nationaal Kankerplan voor
Het plan zal dertig concrete initiatieven bevatten om kanker beter te kunnen aanpakken.
Lees meer
2006-10-01 Doelgerichte behandeling van borstkanker: hoop of realiteit?
Dr. Christel Fontaine, AZ - VUB
In de laatste decennia heeft de behandeling van borstkanker een omwenteling ondergaan, niet enkel op heelkundig vlak (schildwachtklier, borstsparende heelkunde), maar ook op het gebied van de bestraling (minder toxiciteit) en behandeling met geneesmiddelen (doelgerichte behandelingen).
De belangrijkste troef van de doelgerichte behandeling is dat ze de normale organen ongemoeid laat en jarenlang kan worden toegediend zonder blijvende schade voor het menselijk lichaam. (Actie Borstkanker 2006) 
Lees meer 
2006-10-01 Menopauze na borstkanker
Prof. Serge Rozenberg, Departement gynaecologie en verloskunde, UMC-St Pieter, Brussel
De symptomen die tijdens de menopauze optreden (voornamelijk warmteopwellingen, nachtelijk zweten waardoor slaapstoornissen, vaginale droogte, verminderd libido en soms pijnlijke betrekkingen, emotionele labiliteit) komen ook meer frequent voor bij borstkankerpatiënten dan in de algemene bevolking. Dit kan deels beïnvloed worden door de stresstoestand die vrouwen ervaren, maar ook door sommige hormoonbehandelingen voor borstkanker. Met als gevolg een levenskwaliteitsvermindering van de vrouw, maar ook soms een dramatisch effect op haar therapietrouw. (Actie Borstkanker 2006)
Lees meer
2006-10-01 Borstkanker en kinderwens: vruchtbaarheid bewaren?
Dr. Nadine Cluydts, UVC – CHU Brugmann, Brussel, Voorzitster Europa Donna Belgium.
Tot 20 % van de borstkankerpatiënten is jonger dan 40 jaar. Dit zijn vrouwen die soms nog geen kind hebben of soms nog een kindje wensen. Recente studies tonen aan dat jonge vrouwen zich ernstig zorgen maken over dit onderwerp. (Actie Borstkanker 2006) 
Lees meer 
2006-10-01 Borstkanker: de erfelijke risico's
Prof. Gert Matthijs, Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Leuven.
Het onderzoek naar een mutatie in BRCA1 en BRCA2 wordt aangeboden in de verschillende genetische centra in België.
Voor het DNA onderzoek is het belangrijk om de patiënten in te delen in de verschillende groepen, vooraleer mutatieonderzoek van BRCA1 of BRCA2 aan te bieden. (Actie Borstkanker 2006) 
Lees meer 
2006-10-01 De vooruitgang in de medische beeldvorming
Dr. Chantal Van Ongeval, Dienst Radiologie, UZ Gasthuisberg, Leuven
Artikel dat een overzicht geeft van de nieuwe technieken die op dit ogenblik een plaats in het onderzoek van de borst gevonden hebben. (Actie Borstkanker 2006) 
Lees meer 
2006-06-02 Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de experimentele adjuvante behandeling van borstkanker door middel van de farmaceutische specialiteit Herceptin 
Lees het K.B. 
2006-05-29 Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie, evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze disciplines
Lees het M.B.
2005-11-16 Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2005, van een register van de nieuwe kankergevallen in België 
Lees het K.B. 
2005-06-16 Resolutie betreffende de implementatie en normering van borstklinieken in België
Op 16 juni 2005 ondersteunde Europa Donna Belgium in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers de totstandkoming van de Resolutie betreffende de implementatie en normering van borstklinieken in België door ...
Lees de resolutie... 
2004-02-25 Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College voor oncologie 
Lees het M.B. 
2003-06-05 Een Europese strategie tegen borstkanker
Het Europees Parlement vraagt om mammografische screening en borstcentra.
Persbericht.
Lees het persbericht ... 
2003-06-05 Resolutie van het Europees Parlement over borstkanker in de Europese Unie 
Lees de resolutie ... 
2003-03-21 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend
Lees het K.B. 
2003-03-21 Verslag aan de Koning Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend
Lees het K.B., Verslag aan de Koning 
2002-11 Het belang van borstklinieken
Brief door Europa Donna Belgium gericht aan het Europees Parlement over het belang van borstklinieken.
Lees de brief ...