Europese coalitie tegen borstkanker
Strijden voor een optimale zorg

NL FR

News 2015 - Kwaliteitsindicatoren

Borstkanker. Op welke manier kan de kwaliteit van de zorg gegarandeerd worden?

De kwaliteitsindicatoren in oncologie specifiek voor borstkanker.

In 2010 heeft het Federaal Kenniscentrum (KCE) een rapport gepubliceerd over de kwaliteitscriteria voor vroege opsporing en behandeling van borstkanker. In samenwerking met het College voor Oncologie worden deze aanbevelingen regelmatig aangepast aan de recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Er zijn twee ontwikkelingen:

1. Op initiatief van de Vlaamse Overheid, kwam in 2013 in Vlaanderen het project "Borstkanker Kwaliteitsindicatoren in Vlaanderen" tot stand. Dit in het kader van VIP2 voor professionelen en patiënten. Een aantal ziekenhuizen in Vlaanderen was bereid op vrijwillige basis informatie over de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis bekend te maken. Dit project verenigt de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, ICURO ( koepel van Vlaamse Ziekenhuizen met publieke partners), Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse Overheid en kadert perfect in de zorg voor kwaliteit.
De kwaliteitsindicatoren worden intern in het ziekenhuis met de zorgverstrekkers besproken voor continue verbetering.
Het project verzekert discretie, de resultaten worden alleen aan het betreffende ziekenhuis meegedeeld, en er wordt een indicatie gegeven over de kwaliteit van de verstrekte zorg ten opzichte van de referentiewaarden.
In 2014 hebben 15 van de 40 ziekenhuizen in Vlaanderen beslist om hun resultaten op Sanconet te publiceren.

Voor meer informatie: http://sanconet.be/dossiers/borstkanker-ziekenhuizen-vergelijken-op-basis-van-kwaliteitsindicatoren

2. In 2014 is een parallelproject opgestart in Wallonië, dankzij de samenwerking met de Stichting tegen Kanker en Stichting Kankerregister. Op 22 mei werd het project voorgelegd aan de hoofdartsen (directie) van de ziekenhuizen in Brussel en Wallonië, aan de medewerkers van de borstklinieken en aan verschillende experten.

De Stichting tegen Kanker vertrekt van het principe dat oncologische zorg moet gebeuren in excellentie- en referentiecentra. De Stichting hoopt een lijst van
centra te kunnen opstellen die beantwoorden aan de vooropgestelde criteria en die men kan aanbevelen aan patiënten die erom vragen.

De opdracht van Stichting Kankerregister is niet enkel registreren en verwerken van gegevens over kanker. Maar ook het opstellen van aanbevelingen om de kwaliteit van zorg te verhogen.

Voor dit project weerhoudt men 13 kwaliteitsindicatoren voor zorg (IQS) wat gedefinieerd wordt als: "meetinstrumenten van een gezondheidstoestand, van een praktijk of van een voorval die het mogelijk maken om op een gevalideerde en betrouwbare manier de kwaliteit van zorg in te schatten." Dit laatste in een multi-dmentioneel concept.

Voor elke indicator wordt een doel bepaald, een referentiewaarde. Bijvoorbeeld "% van de vrouwen met systemische therapie die vóór de start van de behandeling receptorenbepaling (ER/PR en HER2) kregen". (Het doel is 90% à 100%). De bedoeling is dus dat voor alle patiënten receptoren bepaald zijn vóór de systemische therapie start.


Europa Donna Belgium stelt vast dat al de indicatoren slaan op de diagnose van de tumor en de therapeutische opvolging. Dit komt helemaal niet overeen met het globale gezondheidsconcept en met de geïndividualiseerde behandeling gebaseerd op de patiënte als persoon.

Onder de leden van de multidisciplinaire samenwerking bevinden zich verschillende medische actoren, maar is er geen sprake van de psychologische begeleiding. Nochtans is kanker niet enkel een lichamelijke ziekte. Er wordt geen rekening gehouden met de ongerustheid en de angst waarmee de vrouw geconfronteerd wordt.

In de definiëring van kwaliteit van zorg die gegeven wordt door de WHO (World Health Organization), waarop men zich baseert voor dit project, staat dat "aan elke patiënt de zorg moet verleend worden tot zo groot mogelijke tevredenheid over de procedures, de resultaten en de menselijke contacten in het zorgtraject". De kwaliteit van zorg wordt beschouwd als een multidimensionaal concept dat "nauw aansluit" bij de patiënt.

<< Voorgaande artikel: Borstklinieken

Volgende artikel: De positie van Europa Donna Belgium >>

Wenst U de papieren versie van onze newsletter in uw brievenbus te ontvangen ?

Het is eenvoudig, het volstaat om lid te worden van EDB.